ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Bij het verstrekken van alle informatie op deze website beroepen wij ons op het ook ons toekomende recht op vrijheid van meningsuiting, zoals dat onder meer wordt gewaarborgd in artikel 10 lid 1 van het
Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden. (dit geldt voor alle informatie op deze website)
1. Toepassingen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Met inachtneming van het bovenstaande wordt de toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Aansprakkelijkheid.
Webshop Zen4You is niet verantwoordelijk voor schade, indien veroorzaakt door niet behorend gebruik van de producten. Bij twijfel over het gebruik of uitwerking, dient u contact op te nemen met Webshop Zen4You

Belangrijk: Het is belangrijk dat je bij ziekten of ernstige klachten steeds contact op neemt met een huisarts of een specialist. De producten op deze website worden niet als geneesmiddelen erkend en zijn geen medische vervangers van behandelingen of medisch advies.

De koper gaat akkoord, bij het doorgeven van een bestelling, de voorwaarden op de website Zen4You te hebben gelezen en goedgekeurd.
Goederen worden steeds verzonden op risico van de klant. Webshop Zen4You kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet aankomen van een postpakket of schade aan het pakket.
Als de koper voor een "zending met aangegeven waarde" (kosten hiervoor zijn 5,30€ + kosten voor een prioritaire zending) kiest (en betaald), zal de post de aangegeven waarde vergoeden bij verlies of beschadiging van het postpakket. Deze keuze moet steeds duidelijk aangegeven worden door de klant.
Bestellingen die verstuurd worden zonder dat de klant verzendingskosten heeft betaald, worden standaard niet met deze optie verstuurd! Deze kost is steeds voor de klant. Dit kan niet bij verzendingen via TNT post.
Voor meer informatie hierover , neem contact op met Zen4You
3. Leveringen.
Leveringen geschied uitsluitend na betaling. Tenzij anders overeengekomen. Voor leverkosten zie Verzendinfo op de pagina "bestellen". Bij een levering die tweemaal dient aangeboden te worden, zullen dubbele transportkosten in rekening gebracht worden.
4. Prijzen.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W. en kunnen worden gewijzigd.
5. Klachten.
Klachten dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de producten aan ons te worden vermeld. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Klachten geven de wederpartij geen recht om betalingen over het niet betwiste gedeelte van de levering op te schorten. Retourzendingen zijn op de kosten van de koper.
6. Schadevergoeding.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet volledige of niet goede levering hoe ook, onverminderd ons recht alsnog te leveren hetgeen door de wederpartij is bedongen. Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitgesloten. Adviezen, instructies, brekingen, opgaven van resultaten of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik van onze goederen worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds gegeven. Wij kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door ondeskundig dan wel verkeerd gebruik.
7. Retourzendingen.
U heeft een bedenkperiode van 10 werkdagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van levering. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten. Het product kan alleen ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden Wij hebben het recht vrachtkosten en retourzendingen in rekening te brengen.
8. Betaling.
Indien geen andere termijn wordt genoemd, vervalt een factuur steeds na factuurdatum. De tegenpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de andere overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling? in verzuim te zijn. Bij overschrijding van de hierboven genoemde termijn wordt de wederpartij 1% over de contract som aan administratiekosten verschuldigd met een minimum van 12.50€ ongeacht de duur van de overschrijving en ongeacht het hierna bepaalde. Indien de wederpartij niet uiterlijk op de 13 de dag na de factuurdatum heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten. Het percentage zal gelijk zijn aan dat van de wettelijke rente, verhoogd met 4%. Iedere verplichting van de wederpartij is onzerzijds terstond opeisbaar in geval de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien zijn ten laste beslag wordt gelegd.
9. Zekerheid en ontbinding.
Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij wanbetaling van de tegenpartij of een gegronde vrees daarvoor, onze nog uitgevoerde leveranties en/of opdrachten op te schorten, de overeenkomst die aangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling van zaken. Indien de wederpartij met enige verplichting, welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen terstond en ineens opeisbaar en zijn wij gerechtigd voor verdere leveringen deugdelijke zekerheid te verlangen.
10. Kosten.
Alle eventuele kosten, waaronder incasso-,deurwaarders-,advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buiten rechtelijk, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de contract som, met een minimum van €124.00 waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd, zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van onze advocaat of deurwaarder is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.
11. Eigendomsrecht.
Niets uit teksten van de website, handleidingen, brochures, folders of nieuwsbrieven mag gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van webshop Zen4You. Namen van producten uit de productlijn van Webshop Zen4You mogen niet gebruikt worden.
12. Geschillen.
Voor alle geschillen is uitsluitend een door ons gekozen rechtbank bevoegd
Deze voorwaarden zijn gemaakt op: 01-11-2018